Uluslararası Kooperatifler Birliği'nden (ICA) Mesaj

Sayfayı Yazdır

Yayınlanma Tarihi : 28.10.2014

?91'inci ICA Uluslararası Kooperatifler Günü

19' uncu BM Uluslararası Kooperatifler Günü

6 Temmuz 2013


"Kooperatif girişim kriz dönemlerinde güçlü kalır" 

6 Temmuz 2013 tarihinde kutlanacak olan bu yılkiUluslararası Kooperatifler Gününün teması "Kooperatif Girişim KrizDönemlerinde Güçlü Kalır" olmuştur". Diğer iş formlarının mevcutekonomik mücadelelerle karşı karşıya kaldığında nasıl yeterli oldukları düşünüldüğündebu uygun bir temadır

Yatırımcıların sahip oldukları iş modelleri şu anda ekonomik ve sosyal veçevresel açıdan istikrarsızlıklar yaşarken kooperatif modeli kriz dönemlerindedirençli olduğunu defalarca göstermiştir.

Mali kriz, uzun vadeli kalıcılık yerine kısa vadeli kazanca değer vermenintehlikeleri ile ilgili destansı bir örnek olmuştur. Karşı karşıya kalmışolduğumuz küresel krizler, finansal getirileri insan ihtiyaçlarının önüne koyanbir iş modelinden kaynaklanmış olup, bu model, kazançları özelleştirmek vekayıpları sosyalleştirmek isteyen bir modeldir. Mülkiyet modellerininçeşitliliğinin bir bütün olarak daha istikrarlı bir mali sektöre katkıdabulunduğuna dair önemli kanıtlar vardır. İnsan ihtiyaçlarını kendi merkezlerineyerleştirmek suretiyle kooperatifler günümüzdeki sürdürülebilirlik krizlerinecevap vermekte ve kendine özgü bir "ortak değer" oluşturmaktadırlar.Ayrıca kooperatif modeli, yirmi yıldan fazla bir süredir kapitalizmin başınabela olan ve finansal performansın iyi işin ana göstergesi olduğu şeklindekibir tuzağın mağduru olmamıştır. Oldukça basit bir şekilde, kooperatif,faydaları tek bir paydaş için maksimize etmek istemeden sonuçları bir dizipaydaş için "optimize" etmek isteyen kolektif bir sürdürülebilirlikarayışıdır.

Bu aynı zamanda durumun zorlaştığı zamanlarda en üstte bulunan birkaç kişiyerine tüm işgücünün kooperatifin iyiliği için hayati öneme haiz olarakgörüldüğü anlamına gelir.

Hiç şüphesiz ki küresel kamuyu sarsan başka bir alan ise birçok büyük bankanınuygulamaları ve sonuçta kapanmalarıdır. Yatırım ve mevduatlar için güvenliolarak kabul edilen saygıdeğer kuruluşların da sıklıkla zayıf ve kötüyönetilmekte oldukları görülmüştür. Ancak Finansal kooperatifler genellikle çokdaha fazla başarılı olmuşlardır. 

Tasarruf ve kredi kooperatifleri, kooperatif bankaları ve kredi kooperatifleribüyümüş; kredinin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere akmasını sağlamışve dolaylı olarak istihdam oluştururken bölgeler arasında istikrarınıkorumuştur. Üyelerin mülkiyete, kontrole ve çıkarlara sahip olması şeklindekibenzersiz bileşim dirençli olmalarının temelini oluşturmakta ve rakiplerinekarşı bir dizi avantaj sağlamaktadır. Küresel bankacılık pazarının şaşırtıcıoranda büyük bir dilimini temsil eden finansal kooperatifler ile modelin dahaiyi anlaşılması çok önemlidir.

Profesör Johnston Birchall tarafından yazılan ve Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) tarafından dağıtılan yeni bir raporda finansal kooperatifler, 1850'lerdeAlmanya'da oluşumlarından başlayarak bugün temsil etmekte oldukları küreselharekete varıncaya kadar incelenmişlerdir.

Birchall ILO ile yaptığı bir mülakatta, krizden önce ekonomistlerinyöneticilerini hisse ile ödüllendirmedikleri için finansal kooperatiflerinyatırımcıların sahip olduğu bankalardan daha az verimli olmaya mahkûmolduklarını söylediklerini belirtmiştir. Ancak, kriz, finansal kooperatiflerinmüdürlerinin kardan pay almamaları nedeniyle halka açık özel (PLC) bankalardançok daha az riskli olduklarını kanıtlamıştır.

"İstikrar ve riskten kaçınma finansal kooperatiflerin DNA'sında yeralmaktadır. Bunlar fazlalık verirler ve vermelidirler, aksi takdirde işletmeolamazlar. Ancak bu fazlalıkları ihtiyatlara ilave ettikleri için finansalaçıdan çok güçlüdürler ve düzenleyiciler tarafından belirlenen sermayegereksinimleri ile ilgili sorunları bulunmaz.

"Dünyanın başka bölgelerinde bulunan kredi kooperatiflerinin 2008 yılındaherhangi bir düşüş ile karşılaşmadıklarını görebilirsiniz. Bunlar bankacılıkkrizini fark etmemiş olup, yavaş bir şekilde, düzenli olarak ve dramatikolmayan bir şekilde büyümeye devam etmişlerdir".

Kriz dönemlerinde kooperatiflerin diğer bir yararı olan sosyal boyutları da gözardı edilmemelidir: Ekonomiler küçülüp sosyal yardımların azalması içinhükümetlere baskılar yapıldığında, kooperatifler genellikle çok kıymetli biryardım eli uzatırlar. Kısacası kooperatifler yatırımcılara ait işletmelerinyapamayacağı yollardan sosyal sermayeye katkıda bulunurlar. Kooperatiflerayrıca özel sigortalar veya devlet tarafından sağlanması gereken veya devletbütçesi küçüldüğü takdirde hiç sağlanmayacak olan sağlık bakım merkezleri gibihizmetleri sağlama konusunda kritik öneme sahip olabilir.

Ve hiç şüphesiz ki, tüketici kooperatiflerinin tüketicilerin ödeme güçleriazalırken veya hiç yokken çok önemli olan gıda ve diğer temel ihtiyaçlar içinkamuya daha düşük maliyetler sunma yeteneği gibi önemli bir yararı göz ardıedilmemelidir.

6 Temmuz 2013 Uluslararası Kooperatifler Günü kooperatiflerin zor zamanlarda veiyi zamanlarda yapmış oldukları işleri yansıtmak ve bu değerlere dayalı işletmemodelinin daha fazla dikkat çekmesini ve küresel olarak desteklenmesinisağlamak amacıyla kararlılığımızı iki katına çıkartmak için bize bir fırsatsağlamaktadır.