Page 1 - BEK Bülten - 11. Sayı
P. 1

BÜLTEN


                                          11. Sayı | Haziran 2020

                      Koronavirüs
   Değerli ortaklarımız,
   Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine  Komisyonu
   girdiğimiz şu dönemde bir yandan hayatımızdaki
   yeniliklere adapte olmaya çalışıyor, bir yandan  Çalışmalarına
   sağlığımızı korumaya gayret ediyor, öte yandan
   sahip olduklarımızın farkındalığını yaşıyoruz. Devam Ediyor
   Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs
   süreci devam ediyor. Sağlığı koruyucu şartların  BEK Koronavirüs Salgın Önleme
   sağlanması koşulu ile virüsle ilgili kısıtlamalarda  Komisyonu, 26 Haziran 2020 tarihinde
   genişlemeye gidildi. Bunun ekonomik hayata olumlu  bir toplantı yaptı. Salgın tehlikesinin
   şekilde yansıması arzu ediliyor. Kısıtlamalar kalktıktan  başlangıçta olduğu ölçüde risk
   sonraki ilk dönem olarak düşündüğümüzde bu aylar  oluşturduğu konusunda görüş birliğine varan
   biraz zor geçebilir. Önümüzde her anlamda sıcak bir
   dönem var.              komisyon üyeleri kurum ve iştiraklerde daha
   Bursa Ecza-Koop olarak koronavirüs salgını ile  önce alınan önlemlerin aynı şekilde uygulanması
   ilgili önceliğimiz son derece net. Salgın Önleme  yönünde karar verdi. Buna göre kurumumuzun
   Komisyonumuza göre salgın tehlikesinin başlangıçta  merkez ofisleri ile tüm şubelerinde ve iştiraklerinde
   olduğu ölçüde risk oluşturduğu görüşü devam  işe girişlerde ateş ölçümü yapılmaya devam
   ediyor. Bu nedenle alınan önlemlerin aynı şekilde  ediliyor. Sosyal mesafe kuralı ile maske kullanımı
   uygulanması yönünde karar verildi. Bu dönemde  sürdürülüyor ve el hijyenine dikkat çekiliyor. Bursa
   tüm planlamalarımızı alınması gereken tedbirleri
   alarak iş süreçlerimizde aksama yaşanmayacak  Ecza-Koop çalışanlarının mesai saatleri dışında
   şekilde yapmaya devam ediyoruz.    da bu kurallara uymasının önemi vurgulanıyor. Konu ile
   Koronavirüs sürecinde her anlamda ortaklarımızın  ilgili bilgilendirme ve eğitim çalışmalarına tüm şube, şirket
   yanındayız. Maske, siperlik ve gözlük dağıtımlarımızı  ve bölümlerde devam ediliyor. Salgın süresince olduğu
   takiben eczanelerinizi güvenle dezenfekte etmeniz  gibi servis araçlarına maskesiz binilmesine izin verilmiyor.
   ve kişisel hijyeninizde kullanmanız adına eczanesi  Ziyaretçi kabulü en asgari seviyede tutuluyor. Yemekhane
   açık olan ortaklarımıza antisepsi ve dezenfeksiyon  düzenine çalışanlarımızın mesafeli oturması şeklinde kurulan
   ürünü gönderirken bulaş riskine karşı mücadelenizde
   size destek olmayı hedefledik.    düzen ile devam ediliyor. BEK’in Mudanya yolu üzerindeki
   Haziran ayında tanık olduğumuz bir olay ise hepimizi  yeni adresinde görev alan çalışanların yemek ve mola
   derinden üzdü. Bursa’da bir eczaneye düzenlenen  düzenleri belirlenmiş çizelgeye göre, kalabalık oluşturmayacak şekilde gerçekleştiriliyor.
   saldırıyı bu vesile ile bir kez daha kınıyoruz.  Çalışma planlarının riskli ortam yaratmayacak şekilde düzenlendiği yeni adresimizde
   Şiddetin çözüm yolu olamayacağını yineliyoruz.  sosyal mesafe kuralına uyum sağlayarak ve gerekli tüm tedbirlere uyarak dikkatli bir
   Özellikle önemli bir salgın ile mücadele döneminde  çalışma ortamı oluşturuluyor. Şimdiye kadar başarı ile yürütülen mücadelenin aynı başarı
   gerçekleşen bu olayı düşündürücü buluyoruz. ile devam ettirilmesi kurumumuz çalışanları, ailelerinin sağlığı ve ülkemizin salgınla
   Tüm bunlar yaşanırken hayatın normal sürecindeki  mücadelesi için son derece önemlidir.
   sorumluluklar yerine getiriliyor. Planladığımız
   sayımları gerçekleştirdik. Düzenli sayımlar
   aracılığıyla hedeflerimizi takip ediyor, stok-fire
   bilgisini kontrol ediyor, iyileştirme ve stratejimiz için
   fayda sağlıyoruz.           Taşınma
   Ve hayat akarken güzel gelişmeler de oluyor.
   Bursa Ecza-Koop olarak tüm iştiraklerimizi tek çatı Operasyonumuz
   altında toplayan yeni binamıza taşınma sürecimiz  Tamamlandı
   kademeli olarak tamamlandı. Bir arada olmak,
   bütün iştiraklerimizi tek çatı altında toplamak hem
   verimliliğimiz, hem de motivasyonumuzu arttırmak  Bursa Ecza-Koop ve iştirakleri olarak
   açısından önemsediğimiz, önemli bir adım. Özellikle  Bursa’da tek çatı altında toplanma
   zor dönemlerde bir arada durmanın önemini  projemizi gerçekleştirdik. Mudanya yolu
   içinde yaşamaya devam ettiğimiz bu koronavirüs  üzerindeki yeni binamıza aşamalı olarak
   salgını döneminde de hep birlikte tecrübe etmiş  taşındık. Bursa Ecza-Koop çalışanlarının
   bulunuyoruz. Yeni çalışma mekanımızın tüm  büyük bölümü 6 Temmuz 2020 tarihi
   ortaklarımıza ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını
   temenni ediyoruz.           itibari ile yeni adresinde görev yapmaya
   Saygılarımızla,            başladı. Yeni çalışma mekanımızın tüm
   BEK Yönetim Kurulu          ortaklarımıza ve çalışanlarımıza hayırlı
                      olmasını dileriz.
   1   2   3   4