Toplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi

Liderlik

Liderlerimiz, vizyonumuzu, misyonumuzu ve temel değerlerimizi oluştururlar ve mükemmellik kültürüyle örnek olurlar.
Liderlerimiz yönetim sistemimizin oluşturulması, yaşama geçirilmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi çalışmalarında kişisel olarak rol alırlar.
Liderlerimiz ortaklarımızla, işbirliği yapılan kuruluşlarla ve toplumun temsilcileri ile ilişkileri yürütürler.
Liderlerimiz, mükemmellik kültürümüzü, çalışanlarımız ile beraber sağlamlaştırırlar.
Liderlerimiz kurumsal değişim ihtiyacımızı belirlerler ve değişime öncülük ederler.

Politika ve Strateji

Politikalarımızı ve stratejilerimizi oluşturur, gözden geçirir ve güncelleriz.
Politikalarımız ve stratejilerimiz, paydaşlarımızın mevcut ve gelecekteki gereksinim ve beklentilerini temel alır.
Politikalarımız ve stratejilerimiz, performans ölçümü, araştırma ve öğrenmeden elde edilen bilgileri temel alır.
Politika ve stratejilerimizi duyururuz ve kilit süreçlerimizle hayata geçirilmesini sağlarız.

Çalışanlar

Çalışanlarımızın bilgi birikimlerini ve potansiyellerini birey ve ekip düzeyinde yönetir, geliştirir ve özgürce kullanmalarını sağlarız.
Tüm çalışanlarımıza adil ve eşit davranırız, faaliyetlere katılımını sağlarız ve yetkilendiririz.
Çalışanlarımıza önem veririz, onları tanırız ve başarılarını takdir ederiz.
Çalışanlarımızı motive eder ve sürekli katılımlarını sağlarız.

İşbirlikleri ve Kaynaklar

Politikalarımızın ve stratejilerimizin hayata geçirilmesini ve süreçlerimizin etkin işleyişini destekleyecek, dış işbirliklerimizi, tedarikçilerimizi ve iç kaynaklarımızı planlar ve yönetiriz.
İşbirliklerimizi ve kaynaklarımızı yönetirken kurumumuzun, toplumun ve çevrenin mevcut ve gelecekteki gereksinimlerini dengeleriz.

Süreçler

Politika ve stratejilerimizi destekleyecek, ortaklarımızı ve diğer paydaşlarımızı tam olarak memnun edecek ve onlar için katma değerin artmasını sağlayacak biçimde süreçlerimizi tasarlar, yönetir ve iyileştiririz.

Müşterilerle İlgili Sonuçlar

Ortaklarımızla ilgili olarak kapsamlı performans ve algılama göstergeleri kullanırız ve bunlarla ilgili başarılı sonuçlar elde ederiz.

Çalışanlar İle İlgili Sonuçlar

Çalışanlarımızla ilgili olarak kapsamlı performans ve algılama göstergeleri kullanırız ve bunlarla ilgili başarılı sonuçlar elde ederiz.

Toplumla İlgili Sonuçlar

Toplumla ilgili olarak kapsamlı performans ve algılama göstergeleri kullanırız ve bunlarla ilgili başarılı sonuçlar elde ederiz.

Temel Performans Sonuçları

Politiklarımız ve stratejilerimiz kapsamında kararlaştırdığımız temel sonuçları ve temel performansımıza ilişkin olası çıktıları izlemek, değerlendirmek, tahmin etmek ve iyileştirmek amacıyla performans göstergeleri kullanırız ve başarılı sonuçlar elde ederiz.