Kalite

BEK Kalite

Amaç
BEK'te verilen hizmetlerin üst düzeyde kaliteli olmasını ve sürekli gelişmeyi sağlamak, hizmet seviyesini güvence altına almak ve yükseltmek, yaşam kalitesini artırmak, değişimi yakalamak, yenilikçi ve yaratıcı olmak.

Gereklilikler

  • Kurumumuz, faaliyetleri gerçekleştirilirken müşteri odaklılık ve süreç iyileştirme temeline dayanan Kalite Yönetim Sistemini uygular, etkinliğini gözden geçirir, sürekli iyileştirme için gereken kaynakları sağlar.
  • Kalite hedefleri Stratejik Plan kapsamında oluşturulur, belirli periyotlarla gözden geçirilir ve güncellenir.
  • Çalışanlar üretilen hizmetin kalitesinden ve kalitenin geliştirilmesinden sorumludur.
  • Verilen hizmetlerde "müşteri odaklı olmak" ilkesine uygun davranış gösterilir.
  • İş yapılırken iç ve dış müşteri gereksinim ve beklentileri anlaşılmaya ve aşılmaya çalışılır.
  • Sürekli gelişmeyi sağlamak için iyileştirme çalışmalarında bulunulur ve öneriler verilir.
  • Performansı artırmak için yenilikçi ve yaratıcı iş yapma yöntemleri araştırılır ve geliştirilir.
  • Etkili ve verimli iş sonuçları üretilir.
  • Müşterilerle, tedarikçilerle, iş birliği yapılan kuruluşlarla ve toplumla ilişkiler etik değerler çerçevesinde ve kurumu en iyi şekilde temsil ederek yürütülür.
  • Katılımcı yönetim anlayışı benimsenir.